خودم پیج داشتم که فن پیج بود به ۶۰ کا رسید فروختم و ادمین تلگرام بودم.