دختر فعال و زرنگ
در حوزه ایسنتا بصورت تخصصی کار نکردم در حد تولید محتوا مناسب روز و حال خودم در پیج خودم
دنبال کار بودم بصورت غیر حضوری ک با دیدوگرام آشنا شدم