خودم پیچ لباس فروشی داشتم آنلاین شاپ ولی بلد نبود چطوری تلیغ کنم و بازدید نداشتم و بعد مدت 8ماه دیگه بیخیال شدم و دیگه انجام ندادم