مسئولیت پذیر
روابط عمومی بالا
منظم و با صبر و حوصله
دارای سرعت و دقت بالا
اشنایی با الگوریتم اینستا