سلام 🙌🏻

مبینا قَـــرَ چه هستم
ساکن شیراز
دو سال سابقه کار در زمینه تولید محتوا و طراحی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✓مهارت در تولید محتوا
✓اتمام دوره ادمینی دیدوگرام
✓مهارت در طراحی پوستر تبلیغاتی (عکس، فیلم)
✓طراحی لوگو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•داریرکت و کامنت
•ثبت سفارش
•طراحی پوستر
•طراحی لوگو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزینه ها با نهایت احترام:
✓ پاسخگویی به دایرکت و کامنت 2.000.000ت(ماهانه)
✓پاسخگویی به دایرکت و کامنت+ثبت سفارش3.000.000ت(ماهانه)

✓طراحی و ساخت پوستر به صورت pdfاز250تا400ت متغیر(عددی)
✓طراحی لوگو 100ت(عددی)