من سالن داشتم و در حال حاضر بخاطر گردنم نمیتونم کار کنم و دنبال کار در خانه هستم
تلاشم زیاد و با حوصله هستم