من در زمینه خوشنویسی و اجرای تابلوهای نقاشیخط فعالیت دارم