برای بار اوله که در دوره شرکت میکنم و تخصص قابل توجهی ندارم