سالها تجربه خرید دارم ، روابط عمومی خوبی دارم ، فکر می کنم تو تولید محتوا استعداد دارم