محدثه احمدی هستم در دوره آموزشی دیدوگرام شرکت کردم و تسط کامل به برنامه اینشات . ولو . Vn . و…. دارم
ادمین دایرکت و کامنت