تازه کار هستم ولی علاقه خیلی زیادی به طبیعت و آشنا کردن دوستان با طبیعت زیبا دارم