من در روابط عمومی و رسانه و موارد مرتبط تجربه و کار کرده ام