سلام دوره های اینستاگرامو پشت سر گذاشتمو به الگوریتم اینستا مسلطم
روزی 3تا چهارساعتم کارکنم