تا به حال همکاری با پیجی نداشتم
بیشتر هدفم تمرکز رو پیج و بیزنس خودمه