بنده متولد 51 ،کارمند ، ساکن اهواز
پیج خاصی همکاری نداشتم در ابتدای راهم.