کارمند هستم ساعت ۷ الی ۲ سر کارم ولی تو اون تایم هم میتونم فعالیت داشته باشم چون کارم سنگین نیست و بعد ظهر ها و سب ها هم تایم آزاد دارم