۱۳ سالمه دوست دارم یاد بگیرم…هنوز کاری یا همکاری نداشتم