سلام مرضیه هستم و تازه مستقل بودن رو شروع کردم برای شروعِ کارم و اینکه با پیچ ها راحت تر به توافق برسیم برای اوایل کارم و کسب تجربه قیمت های بالا رو درنظر ندارم و بیشتر میخام خودم رو ثابت کنم و با تجربه تر شم