ادمین دایرکت و کامنت…من کاملا از صب تا شب وقتم ازاده