در وهله اول اعتماد و احترام
در وهله دوم؛ پیش برد پیج به سبک دلخواه شما
مشخص کردن اهداف پیج
مشاوره و برنامه ریزی محتوایی
ایده پردازی, آماده سازی پیج و مشاوره برای تبلیغ
و….