کارشناس ارشد پرستاری
سابقه کار در حیطه های زیبایی و نحوه جذب بیمار و زیباجو