برای مدیریت ی پیچ و طراحی یک پست از6تومن و مدیریت از 8 تومن