به شدت صبور هستم و در برنامه ریزی و کارهای گروهی مهارت زیادی دارم
۲ سال ادمین ثبت سفارش و دایرکتور یک آنلاین شاپ بودم