سلام مریم هستم .
توسط تیم حرفه دیدوگرام آموزش دیدم
🌕مسئولیت پذیر
🌕عاشق کار با گوشی
🌕سرعت عمل و دقت در جواب دهی
🌕روابط عمومی بالا
🌕وقت شناس و متعهد به کار