یه خانم خونه دار هستم و این که قبل آموزش ادمینی با پیج تزیینات خانگی هم کار ی داشتم