مریم مدرسی هستم قبلا هیچ پیچی همکاری نکردم بار اولم هست و امیدوارم که زود یاد بگیرم و پیشرفت کنم