رشته تحصیلی و شغلم حسابداری بوده
ولی یکساله که خدا بهمون دوقلو داده ترجیح دادم دیگه بیرون کار نکنم.
به خاطر همین دوسدارم وارد این حیطه بشم.با پیجی همکاری نداشتم ولی مطمئنم موفق میشم.