تنها شغلم سیم پیچی تعمیر لوازم خانگی هست بااپلیکشن اینستاویوتیوب به خاطرشغلم زیادسرکاردارم دررابطه باکارباگوشی مشکلی ندارم