فعالیت در حوزه هنر بافتنی توانایی تولید محصول برای فروش بسته به کیفیت و ساز تولید قیمت گذاری می شود و آموزش تولیدمحصول ، تولید محتوای آموزشی ، همکاری در فروش محصول طراحی پست و استوری و مدیریت رو براساس حجم کار می شود قیمت گذاری کرد ساده باشد یا حرفه ای