برای کسب در آمد ثبت نام کردم و هیچ همکاری نداشتم تا به حال