کارشناس ارشد بازاریابی – تسلط به امور بازاریابی و فروش و تبلیغات-تجربه فعالیت در املاک- صنایع غذایی- صنایع فلزی- شیمیایی-