برای پاسخگویی دایرکت و کامنت حداقل مبلغ درخواستی سه میلیون