تازه کار هستم و تا به الان با هیچ پیچی همکاری نداشته ام .