مهدی سپهری ام ۱۹ سالمه
راجب خودم توضیح نمیدم
همه چیز و تو کار ثابت میکنم 💪🏼