سابقه همکاری با خبرگزاری حکایت گیلان
مشغول به تبلیغ، بازاریابی و فعالیت رسانه ای و مجازی
برای مجموعه تجاری آراد برندینگ