مهران نهندی هستم 20 ساله از تبریز .برای ادمینی پاسخگویی به دایرکت و کامنت هستم