سابقه گردانندگی پیج مهاجرتی و تولید محتوا .
سابقه سفارش گیری و پاسخگویی دایرکت .