عاشق کارم و متعهد به این حرفه و صد تلاشم رو میکنم برای ارائه ی بهترین کار