دختر ۲۷ سالمه، شاغلم کنترل کیفیت چاپ لباس ،همیشه هم فعالم