حضور و بقای هر کسب و کاری امروزه بدون داشتن هویت الکترونیک و حفظ ارتباط بصری دیجیتال تقریبا ناممکن قلمداد می شود.
اینجانب با تجربه بیش از 16سال تدریس و تولید درحوزه رسانه های دیجیتال و طراحی و توسعه در بستر وب در سازمان دولتی وخصوصی به همراه گروه ultraamedia باارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی در ایجاد یک هویت مطلوب دیجیتال از شما و کسب وکارتان همراهی وهمکاری خواهیم داشت.