من میناهستم
آموزش دیده به طورحرفه ای توسط دوره های کامل دیدوگرام
♦ادمین متخصص درزمینه دایرکت، کامنت وثبت سفارش
☑️مسلط به اینیستاگرام وفضای مجازی
☑️عاشق کارم وشغل ادمینی هستم
☑️آماده همکاری درزمینه ی پاسخگویی دایرکت، کامنت وثبت سفارش
☑️مسئولیت پذیز
پاسخ دهی به دایراکت و کامنت دراسرع وقت 🥰
بی صبرانه منتظرهمکاری باشماکارفرمای عزیزهستم❤
تخصص من:
❓پاسخگوی دایرکت وکامنت
📳ثبت سفارش