درصورت پیشنهاد خوب کاری، میتوانم تمام وقت کار کنم.
طراحی استوری هم با توجه به سلیقه شما قابل انجام است.