خوش اخلاق
خوش برخورد
آموزش دیده توسط دوره های دیدوگرام
توانایی انجام پاسخ به دایرکت و کامنت