مهارت در برقراری ارتباط
متعهد و دلسوز
صبور و با حوصله
در اسرع وقت پاسخگو هستم