باسلام
با پیج خاصی همکاری نداشتم
ولی چون دارای مدرک دکتری بازاریابی هستم میتوانم در موارد فوق الذکر همکاری نمایم.
باتشکر