در زمینه ی تولید محتوا هم تقریبن میتونم فعالیت کنم،بیشتر در زمینه ی استوری گذاشتن
تعامل با مخاطب