بنده قبلا پیج شخصی و کاری خودم را اداره میکردم و پیج محل کار م را هم مدیریت میکردم.