من کارشناسی علوم تربیتی دارم وبه عنوان ادمین با چندتا پیج درایتستاگرام همکاری داشتم
پیج پوشاک ارزونی بانو، قندوعسل