به مدت یکسال مدیریت کامنت ها ی چند پیج را برعهده داشته ام
به مدت شش ماه ثبت سفارش های پیج کاری برادرم را بر عهده داشته ام