ادمین دایرکت کامنت و ثبت سفارش و تدوین ویدئو
مهارت در فروش و جذب مشتری